Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
14 68 62 625

Przyłączenie do sieci Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku oferuje Państwu dostawę energii cieplnej za pomocą miejskiego systemu ciepłowniczego.
Dostarczane przez Nas Ciepło gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania, ponieważ nie stwarza zagrożenia wybuchem, ani porażenia prądem. Oprócz tego energia pochodząca z miejskiego systemu ciepłowniczego jest przyjazna środowisku naturalnemu, a jego cena jest stabilna i konkurencyjna.

Aby zostać odbiorcą ciepła z sieci MPEC należy:

Krok 1:

Złożyć pisemnie „Zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej”. Można to uczynić osobiście w siedzibie spółki lub wysłać pocztą na adres podany w zakładce „kontakt”.

Nasi pracownicy przeprowadzą wstępną analizę możliwości przyłączenia do sieci, a następnie skontaktują się z Państwem w celu określenia dalszego postępowania. Informacje zawarte w formularzu mają wpływ na kierunki rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie miasta Brzeska.

Krok 2:

Złożyć pisemnie „Wniosek o określenie warunków przyłączenia”. Można to uczynić osobiście w siedzibie spółki lub wysłać pocztą na adres podany w zakładce „kontakt”.

Złożenie formalnego wniosku o określenie warunków przyłączenia rozpoczyna oficjalną procedurę. Dostarcza nam również informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Krok 3:

Po przeanalizowaniu aspektów technicznych oraz ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, MPEC określa warunki przyłączenia do systemu oraz sporządza projekt umowy przyłączeniowej, który jest następnie przedstawiany Państwu do akceptacji, lub ewentualnych negocjacji warunków w nim zawartych.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę wyszczególnioną we wniosku,
  • plan zagospodarowania z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego (lub węzłów),
  • podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych wyjaśnień.

Krok 4:

MPEC Sp z o.o. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o przyłączenie do sieci cieplnej określi warunki techniczne. Warunki techniczne są ważne na okres 2 lat. Wydanie przez MPEC Sp. z o.o. warunków technicznych oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne przyłączenia obiektu do sieci cieplnej. Dokument ten zostanie przesłany do Państwa pocztą lub będzie można go odebrać osobiście w siedzibie spółki.

W przypadku wątpliwości, prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o warunkach przyłączenia do m.s.c. w siedzibie spółki – Dyrektora Technicznego.

Rozwiązaniem, znacznie zwiększającym szansę szybkiego przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej jest sytuacja, w której zarządy lub właściciele sąsiadujących ze sobą obiektów, po wcześniejszym porozumieniu w tej sprawie, wspólnie składają wnioski o przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej.

Kontakt 

Miejskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Brzesku

ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko

☎ 14 68 62 505

14 68 62 625

Uwaga! Do tego etapu, do czasu podpisania umowy przyłączeniowej, mają Państwo prawo zrezygnować z przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej, bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu. Złożenie wniosku przyłączeniowego, nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych i prawnych z tym związanych.